Contactgegevens idee-2:

Corona: in de loods zijn gratis mondkapjes, desinfecterende handgel en rubberen handschoentjes aanwezig. Uiteraard houden we ons aan de anderhalve meter afspraak! Kom een andere keer als je je niet lekker voelt of verkouden bent. 

Meubels en objecten: ik koop in op (online) markten, beurzen en veilingen in binnen- en buitenland. Kom -als het kan- eerst in de loods kijken. Kleuren op de site kunnen afwijken van de werkelijke kleur en misschien is het meubel of object toch net iets anders dan je dacht.

Versturen: ik verstuur geen grote/zware meubels en lampen. Ik vind het risico van beschadigen te groot. Haal je spullen zelf op, laat ze door mij bezorgen of schakel een koerier in. Bij een externe koerier is het risico van transport en beschadigingen voor jou. Kleinere spullen kunnen in overleg wel worden verstuurd.

Openingstijden: spullen bezichtigen en afhalen kan iedere zaterdagmiddag van 13.00 - 17.00 uur. Daarbuiten op afspraak. Parkeer je auto (gratis) op de Tooropstraat en loop tussen huisnummer 138 en 140 het straatje in naar de grijze loods.

Betalen:

  • Bij online aankoop in de webshop betaal je met iDEAL;
  • Bij aankoop in de loods betaal je met PIN of Tikkie (contant kan ook; dan wel gepast);
  • Bij aankoop met bezorging betaal je vooraf via iDEAL (bezorgkosten evt. contant en gepast bij aflevering).

Bezorgen: sommige meubels zoals werkbanken, kasten en tafels zijn groot en/of zwaar. Voor een veilige en verantwoorde bezorging hanteer ik daarom de volgende regels:

  • Meet van tevoren of het object door deuren of poorten kan. Bij elk object staan de afmetingen vermeld;
  • Blijkt bij aankomst dat het object niet door een deur of poort past en niet kan worden geplaatst, neem ik het mee terug;
  • In dat geval krijg je binnen 14 dagen de aankoopsom terug, min de bezorgkosten en een uurvergoeding van € 35,00 per gewerkt en/of gereisd uur.
  • Ik werk alleen en kom ook alleen bezorgen. Ik vraag je om op het afleveradres nog iemand te regelen die kan meehelpen met dragen.
  • Woon je in een appartementengebouw zonder lift, lever ik het meubel of object af op de begane grond (portiek of hal). Is er een lift (en past het object daar ook in), breng ik het naar boven.

Bezorgkosten: in Nijmegen is bezorgen gratis, binnen 100 km van Nijmegen kost het € 50,00 en verder dan 100 km van Nijmegen € 100,00 (afstanden op basis van Google Maps/gemeten van postcode idee-2 (6521NV) naar postcode afleveradres/koper). De actie geldt alleen voor Nederland (uitgezonderd de Waddeneilanden).

Voor Belgie en Duitsland geldt een tarief van € 0,50 per km. enkele reis vanaf Nijmegen naar het bezorgadres met een maximale afstand van 350 km.

Ruilen: als je in de loods een artikel koopt -je hebt het gezien, je bent akkoord gegaan en je hebt betaald- kun je het daarna niet meer teruggeven of ruilen.

Herroepingsrecht: bij een online aankoop -als je dus het artikel niet vooraf in de loods hebt gezien- heb je het wettelijk recht je bestelling binnen 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. Dat kan telefonisch of per mail. Je hebt na de melding van annuleren nogmaals 14 dagen de tijd om het artikel terug te sturen.

Terugsturen: de kosten van het terugsturen of (laten) terugbrengen naar de loods van idee-2 -of een ander adres in Nijmegen- zijn voor jouw rekening. Je moet het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking terugsturen. Na ontvangst van het product -mits in goede orde- krijg je het aankoopbedrag binnen 14 dagen terug.

Reserveren en aanbetalen: je kunt een artikel uit de webshop reserveren voor een periode van maximaal 14 dagen. Bij een reservering betaal je als aanbetaling 25% van de koopsom van het artikel. Na ontvangst van de aanbetaling is het artikel voor jou gereserveerd; het is niet meer voor anderen te koop. Let op: Met de aanbetaling ga je een formele koopovereenkomst aan met idee-2 waarmee je aangeeft het artikel te willen kopen en het restantbedrag te zullen voldoen. Binnen 14 dagen moet je dan het artikel afnemen en het restantbedrag betalen. Doe je dat niet, vervalt de koopovereenkomst en mag idee-2 het artikel (opnieuw) aan anderen te koop aanbieden. Ook heb je geen recht op teruggave van je aanbetaling!

Algemene Voorwaarden: voor alle rechten en plichten van idee-2 en van jou als klant, verwijs ik je graag naar de Algemene Voorwaarden hieronder. De Algemene Voorwaarden van idee-2 zijn gebaseerd op de Algemene Voorwaarden van Thuiswinkel.org. Ze worden ook getoond tijdens het bestelproces. Je kunt ze als PDF downloaden en je moet akkoord gaan voordat je je bestelling kunt afronden.

 

  

Algemene Voorwaarden Idee-2

Inhoudsopgave:
Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 - De prijs
Artikel 12 - Nakoming en extra garantie
Artikel 13 - Levering en uitvoering
Artikel 14 - Bezorgen van meubels en objecten
Artikel 15 - Betaling
Artikel 16 - Klachtenregeling
Artikel 17 - Geschillen
Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
4. Dag: kalenderdag;
5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.
13. Plaatsingsmoment: het moment dat de ondernemer het meubel bij de consument op de gewenste plek neerzet en de consument het meubel accepteert.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Naam onderneming: Idee-2
Naam ondernemer: T.M.M. (Tom) Vermulst
Adres: Tooropstraat 138A, 6521 NV Nijmegen
Telefoon: 06-34056353
E-mail: info@idee-2.nl
Internet: www.idee-2.nl
KvK-nummer: 61937703
Btw-nummer: NL043041358B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid

3.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
3.2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3.3 Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4.4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

4.1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
4.2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
4.3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst

5.1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 5.4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
5.2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
5.3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web-omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
5.4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5.5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
5.5.a. Het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
5.5.b. De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
5.5.c. De informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
5.5.d. De prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
5.5.e. De vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

Artikel 6 - Herroepingsrecht

6.1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product op afstand gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.
6.2. De in lid 6.1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag en het moment nadat de consument het product heeft ontvangen.
6.3 Bij bezorging door de ondernemer gaat de in lid 6.1 genoemde bedenktijd in op het moment dat het meubel of object bij de consument is geplaatst op de gewenste plek en de consument akkoord is gegaan met levering en plaatsing; aangeduid als `plaatsingsmoment`.
6.4. Het herroepingsrecht is niet van toepassing voorafgaand aan het plaatsingsmoment genoemd in lid 6.3.
6.5. Voorafgaand aan het plaatsingsmoment gelden de bepalingen bij artikel 14: Bezorging van meubels en objecten.

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

7.1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen.
7.2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 7.1.
7.3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

8.1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen 14 dagen telefonisch of per mail aan de ondernemer.
8.2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 8.1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
8.3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
8.4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
8.5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
8.6. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

9.1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
9.2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
9.3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
9.4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

10.1. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
10.2. Volgens specificaties van de consument aangepaste of bewerkte producten die worden geleverd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.
10.3. Uitgesloten van het herroepingsrecht zijn artikelen die door de consument niet op afstand zijn gekocht, maar in de loods van idee-2 of op beurzen, markten, tentoonstellingen, veilingen enz. Het betreft artikelen die door de consument voorafgaand aan de aankoop zijn gezien en akkoord bevonden.
10.4. Artikelen die door de consument voorafgaand aan de aankoop zijn gezien en akkoord bevonden, kunnen daarna niet meer worden geruild.

Artikel 11 - De prijs

11.1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
11.2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
11.3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
11.4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
11.4.a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
11.4.b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
11.5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

12.1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
12.2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
12.3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 - Levering en uitvoering

13.1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
13.2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
13.3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
13.4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
13.5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 – Bezorgen van meubels en objecten

14.1. De ondernemer spreekt met de consument de datum en wijze van bezorgen af. Verplichtingen van de consument:
14.1.a. De consument dient van tevoren na te meten of het meubel of het object door poorten, deuren en in liften past. In de webshop van idee-2 staan bij elk artikel de afmetingen vermeld. Blijkt bij bezorging dat het meubel of object toch niet door een poort, deur of in een lift past, en niet kan worden geleverd/geplaatst, neemt de ondernemer het artikel mee terug.
14.1.b. Bij terugname krijgt de consument binnen 30 dagen het betaalde bedrag terug, minus de bezorgkosten en een uurvergoeding van € 35,00 per gewerkt en/of gereisd uur door de ondernemer.
14.1.c. Woont de consument in een flat- of appartementengebouw zonder lift, wordt het meubel of object afgeleverd op de begane grond (in het portiek of in de hal). De consument dient vervolgens zelf het meubel of object verder te transporteren naar de gewenste verdieping. Is er wel een lift aanwezig, wordt het door de ondernemer naar boven gebracht.
14.1.d. Bezorgkosten: in de stad Nijmegen is bezorgen gratis, binnen een straal van 100 km van postcode 6521 NV naar het afleveradres kost bezorgen € 50,00; verder dan 100 km van postcode 6521 NV naar het afleveradres kost bezorgen € 100,00. De genoemde bezorgkosten en -bedragen gelden alleen voor Nederland (uitgezonderd de Waddeneilanden). Bezorgkosten voor België en Duitsland bedragen € 0,50 per kilometer vanaf postcode 6521 NV Nijmegen naar het afleveradres (enkele reis), met een maximale reisafstand van 350 km.
14.1.e. Bezorgkosten worden samen met de kosten van het meubel of object door de consument van tevoren betaald aan de ondernemer of contant bij aflevering.

Artikel 15 – Betaling

15.1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
15.2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
15.3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
15.4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 – Reserveren en aanbetalen

16.1. De consument kan een artikel uit de webshop reserveren voor een periode van maximaal 14 dagen. Het artikel blijft in de webshop staan, maar kan niet door een andere consument worden gekocht. In de webshop plaatst idee-2 een sticker met ‘Gereserveerd’ op het artikel.
16.2. Bij een reservering betaalt de consument als aanbetaling 25% van de koopsom/prijs van het artikel, zoals vermeld in de webshop en/of de advertentie.
16.3. Met deze aanbetaling gaat de consument een formele koopovereenkomst aan met idee-2 waarmee de consument aangeeft het artikel te willen kopen en het restantbedrag te zullen voldoen.
16.4. Binnen 14 dagen na de datum van reserveren dient de consument het artikel af te nemen en het restantbedrag aan idee-2 te voldoen.
16.5. Betaalt de consument het restantbedrag niet binnen deze 14 dagen aan idee-2, blijft de consument in gebreke en heeft idee-2 het recht om de koopovereenkomst te ontbinden.
16.6. Idee-2 verwerft daarmee het recht om het artikel (opnieuw) aan andere consumenten te koop aan te bieden.
16.7. Als de consument na 14 dagen het restantbedrag niet heeft betaald, heeft de consument geen recht op teruggave van de aanbetaling.
16.8. Bij stopzetting of faillissement van idee-2 bestaat er geen aanbetalingsgarantie.

Artikel 17 - Klachtenregeling

17.1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
17.2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
17.3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
17.4. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 18 - Geschillen

18.1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2015 - 2021 IDEE-2 | DESIGN | VINTAGE | ANTIQUE | CURIOSA | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel